Ισοκινητικό Δυναμόμετρο

Humac Norm, C.S.M.I. Αμερικής

1342613497_grey_humac_norm