Καρδιοτοκογράφοι

FC 700, Gima Ιταλίας

fc700

FC 1400, Gima Ιταλίας

fc1400