Μονοπολικές Χειρουργικές Διαθερμίες

Microfix50D, LEΜ Ιταλίας

lbd050dn

Microfix80D, LEM Ιταλίας

lbd080dn