Συσκευές Biofeedback

Levator MaxiPlus 1, Nu-Tek Κίνας

levatormaxiplus

Levator Elite, Nu-Tek Κίνας

levator elite

Myotrac, Thought Καναδά

myotracf

Myotrac Infiniti, Thought Καναδά

myotracinfiniti