Συνδυασμένες Συσκεύες Σώματος

ESWT SEV, Starbelle Κίνας

Shockwave - HiFU

iBelle MWSTCRYO, Starbelle Κίνας

Shockwave - Κρυολιπόλυση