Συσκευές Παθητικής Κινητοποίησης (C.P.M.)

OrtoFlex 2, Πολωνίας